офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Про Головне управління | Регламент

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління

статистики у Дніпропетровській

області
07.03.2017  № 23

 

 

Регламент

Головного управління статистики у Дніпропетровській області

 

 

I. Загальні положення

 

1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Дніпропетровській області (далі – Головне управління  статистики), пов’язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики є територіальним органом державної статистики й безпосередньо підпорядковується Державній службі статистики України (далі – Держстат).

Головне управління статистики утворюється Держстатом і є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України.  Головному управлінню статистики підпорядковуються  управління (відділи, сектори) статистики у районах та містах  (далі – Управління (Відділи, Сектори) статистики), які є відокремленими підрозділами Головного управління статистики.

 

2. Головне управління статистики та підпорядковані йому Управління (Відділи, Сектори) статистики у межах своїх повноважень спрямовують свою діяльність на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції України та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

 

3. Основні завдання Головного управління  статистики визначені у Положенні про Головне управління статистики у Дніпропетровській області (далі – Положення про Головне управління статистики), затвердженого наказом Держстату.

Основні завдання Управлінь (Відділів, Секторів) статистики, визначені у Положеннях про Управління (Відділи, Сектори) статистики, затверджених начальником Головного управління статистики.

 

4. Головне управління статистики у межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.

У випадках, передбачених чинним законодавством, рішення Головного управління  статистики, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

 

5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань безпосередньо та через підпорядковані йому Управління (Відділи, Сектори) статистики взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

 

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України. 

 

7. Діяльність Головного управління статистики, Управлінь (Відділів, Секторів) статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні репортажів, інтерв’ю, виступів керівних працівників Головного управління статистики та Управлінь (Відділів, Секторів) статистики.

 

8. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про його діяльність, який розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління  статистики.

Громадянам, представникам засобів масової інформації інформація про діяльність Головного управління статистики, Управління (Відділ, Сектор) статистики надається згідно з чинним законодавством.

 

II. Організація роботи Головного управління статистики

 

Планування  роботи

 

9. Основою для планування діяльності Головного управління  статистики є план державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена Головою Держстату, план розробки й експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації, затверджений наказом Держстату, план роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, плани роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

 

10. Головне управління статистики щороку складає комплексну програму роботи (далі – Програма), яка містить заходи з організації державних статистичних спостережень, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, проведення перевірної роботи, координації діяльності Управлінь (Відділів, Секторів) статистики та роботи з користувачами даних і респондентами, з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців тощо.

Програма формується уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики з урахуванням пропозицій  структурних підрозділів, Управлінь (Відділів, Секторів) статистики за погодженням з начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та виноситься на розгляд колегії Головного управління статистики.

 

11. Затверджена начальником Головного управління статистики Програма розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

 

12. На підставі Програми структурні підрозділи Головного управління статистики, Управління (Відділи, Сектори) статистики (з урахуванням планів роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування) складають поточні плани роботи, які подаються на розгляд та затвердження начальнику, першому заступнику та заступникам начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

13. Моніторинг виконання Програми здійснюється уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики, поточних планів роботи – керівниками структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів, Секторів) статистики відповідно.

 

14. Зміни до Програми та поточних планів структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів, Секторів) статистики вносяться на погодження і затверджуються відповідно до порядку затвердження кожного з них.

 

15. Після закінчення звітного року уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики за участю інших структурних підрозділів, Управлінь (Відділів, Секторів) статистики готується інформація про виконання Програми, яка подається на розгляд колегії Головного управління статистики.

Інформація про виконання Програми розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Інформація про виконання поточних планів роботи структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів, Секторів) статистики готується керівниками  структурних  та відокремлених підрозділів Головного управління статистики і подається на розгляд начальнику, першому заступнику та заступникам начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Інформація про виконання поточних планів роботи структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів, Секторів) статистики за необхідності розглядається на засіданнях колегії Головного управління статистики відповідно до плану її роботи.

 

Моніторинг результатів роботи структурних підрозділів  Головного управління статистики, Управлінь (Відділів, Секторів) статистики

 

16. Протягом року уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики здійснюється поточний моніторинг результатів роботи структурних підрозділів Головного управління статистики, Управлінь (Відділів, Секторів) статистики. Порядок здійснення моніторингу затверджується начальником  Головного управління статистики.

Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії Головного управління статистики.

 

Визначення повноважень керівництва

та інших працівників Головного управління  статистики

 

17. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики.

 

18. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління  статистики, першим заступником і заступниками начальника Головного управління статистики затверджується наказом Головного управління статистики, в якому визначаються:

перелік структурних підрозділів Головного управління  статистики, Управлінь (Відділів, Секторів) статистики, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником, першим заступником і заступниками начальника Головного управління статистики;

перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступниками начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;

порядок виконання функціональних повноважень першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

 

19. Положення про відокремлені підрозділи Головного управління статистики, структурні підрозділи, а також підрозділи у їх складі розробляються керівниками відокремлених підрозділів та керівниками  структурних підрозділів і погоджуються з першим заступником або заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною та кадровою службами і затверджуються начальником Головного управління статистики.

 

20. Посадові обов’язки керівників відокремлених підрозділів та  структурних підрозділів Головного управління статистики, а також підрозділів у їх складі визначаються в положеннях про ці підрозділи. Обов’язки інших працівників Головного управління статистики, Управлінь (Відділів, Секторів) статистики визначаються посадовими інструкціями, що розробляються згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 №11, положеннями про структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики та затверджуються начальником Головного управління статистики.

 

 

Дорадчі органи

 

21. Головне управління статистики для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює колегію.

Колегія Головного управління статистики є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань.

Положення  про  колегію, її кількісний і персональний склад затверджується наказом Головного управління  статистики.

 

22. Головним управлінням статистики можуть бути утворені й інші дорадчі та допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

23. Кількісний і персональний склад інших дорадчих та допоміжних органів і положення про їхню діяльність затверджуються наказами Головного управління статистики.

 

Управління персоналом та проходження державної служби

 

24. Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, повязаних із службою, здійснюються з урахуванням категорій посад державної служби та рангів державних службовців, як виду спеціальних звань, що їм присвоюються, відповідно до  закону України "Про державну службу".

Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

 

25. Для набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися їхнє стажування на відповідних посадах у Головному управлінні статистики відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 № 804 (зі змінами).

       

26. Результати службової діяльності державних службовців  підлягають щорічному оцінюванню для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні.

         Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції. Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

        27. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу Головного управління статистики здійснюється згідно з річним планом навчання працівників Головного управління статистики, затвердженим начальником Головного управління статистики, з урахуванням річного плану навчання працівників органів державної статистики, затвердженого Головою Держстату.

Необхідність професійного навчання державного службовця визначається його безпосереднім керівником та службою управління персоналом за результатами оцінювання службової діяльності.

Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу регламентується Указом Президента України від 09.11.2000 №1212 „Про комплексну програму підготовки державних  службовців”,  Положенням про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців  і посадових осіб місцевого самоврядування про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 №564, іншими нормативно-правовими актами з питань державної служби та навчання державних службовців.

 

28. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, заходи заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за порушення трудової дисципліни визначаються відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про державну службу”, та закріплені в Правилах  внутрішнього службового розпорядку Головного управління статистики, затверджених на конференції  державних службовців Головного управління статистики.

 

29. Для забезпечення оперативного вирішення завдань, пов’язаних із діяльністю Головного управління статистики, у святкові та вихідні дні в разі потреби встановлюється чергування першого заступника та заступників начальника Головного управління  статистики, керівників структурних підрозділів згідно з графіком, що розробляється першим заступником начальника Головного управління  статистики та затверджується наказом Головного управління статистики.

Питання, пов’язані з перебуванням працівників у службових відрядженнях, а також перебуванням у робочий час за межами приміщень Головного управління  статистики, Управління (Відділу, Сектору) статистики регламентуються Порядком оформлення відряджень працівників Головного управління  статистики в межах України та за кордон, затвердженим наказом Головного управління  статистики.

Керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління  статистики повідомляють про свою відсутність у робочий час, у зв’язку зі службовою необхідністю, начальника, першого заступника або заступників начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

30. Правила пропускного режиму в Головному управлінні статистики визначаються Інструкцією з охорони адмінбудівель Головного управління статистики, що затверджується начальником Головного управління статистики.

Пропускний режим передбачає режим робочого часу, встановлення порядку входу та виходу громадян, внесення і винесення матеріальних цінностей тощо.

 

III. Нормотворча  діяльність

 

31. Нормотворча діяльність Головного управління статистики провадиться на основі та на виконання Конституції України та законів України, актів Президента України й постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції України та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів чинного законодавства, наказів Держстату, а також з ініціативи Головного управління статистики.

 

32. Розроблення проекту нормативно-правового акта в Головному управлінні  статистики покладається на  структурний підрозділ відповідно до його компетенції.

 

33. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

перевіряється його відповідність актам чинного законодавства вищої юридичної сили та чинним міжнародним договорам України;

забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування й у разі потреби вносяться необхідні поправки;

уживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю заінтересованих місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

 

34. Проект нормативно-правового акту перед поданням на розгляд начальнику Головного управління статистики обовязково узгоджується з усіма заінтересованими  структурними підрозділами Головного управління статистики, юридичною службою, першим заступником або заступниками Головного управління  статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

IV. Організація роботи з документами та

контролю виконання

 

35. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні  статистики, затвердженої наказом Головного управління статистики та  Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (зі мінами) (далі – Типова  інструкція з діловодства).

 

36. Порядок організації роботи з документами, які містять службову інформацію, визначається Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, завердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016  736.

 

37. Відповідальність за організацію діловодства у Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління  статистики.

Відповідальність за організацію діловодства у структурних підрозділах Головного управління статистики, Управліннях (Відділах, Секторах) статистики покладається на керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики  відповідно.

З метою прискорення підготовки, візування та виконання документів, а також контролю за додержанням вимог щодо складання й оформлення документів наказом Головного управління статистики у структурних та відокремлених підрозділах  визначаються  відповідальні  особи  за  ведення діловодства й архіву.

 

38. Системи електронного документообігу й обробки інформації органів державної статистики повинні відповідати вимогам державних стандартів і Типової інструкції з діловодства.

 

39. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення, визначені актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування,  наказами Держстату та дорученнями Голови, першого заступника та заступника Голови Держстату, наказами Головного управління  статистики, дорученнями начальника, першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян.

 

40. Узагальнена уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики інформація про стан виконання документів, що підлягають контролю, щотижня подається начальнику, першому заступнику та заступникам начальника Головного управління статистики, а також керівникам  структурних підрозділів Головного управління статистики.

 

41. Контроль  за  виконанням  документів Управлінь (Відділів, Секторів) статистики здійснюється їх керівниками.

 

42. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України “Про державну таємницю”, Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

 

V. Порядок проведення нарад

 

43. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності − керівників Управлінь (Відділів, Секторів) статистики, а також інших зацікавлених осіб.

 

44. Наради проводяться начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики, а також керівниками структурних підрозділів. В Управліннях (Відділах, Секторах) статистики наради проводяться начальниками та заступниками начальника Управлінь (Відділів), завідувачами Секторів статистики.

 

45. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

 

46. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює уповноважений структурний підрозділ Головного управління статистики  чи Управління (Відділ, Сектор) статистики.

 

47. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішується начальником Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

 

48. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики на основі матеріалів структурних підрозділів, Управлінь (Відділів, Секторів) статистики.

 

Апаратні наради

 

49. Апаратні наради в разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – першого заступника чи заступника начальника Головного управління статистики.

 

50. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника, заступників начальника Головного управління статистики та керівників структурних підрозділів Головного управління статистики.

 

51. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з начальником Головного управління статистики та доводиться до відома першого заступника та заступників начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

 

52. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

 

53. Організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

Оперативні  наради

 

54. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник або його перший заступник чи заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками структурних підрозділів Головного управління статистики та начальниками Управлінь (Відділів, Секторів) статистики.

 

55. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що підписується головуючим.

 

56. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

VI. Взаємодія Головного управління статистики

з іншими  місцевими органами державної влади та

органами місцевого самоврядування

 

 57. Під час здійснення своїх повноважень Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому Управління (Відділи, Сектори) статистики взаємодіє з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, зокрема, забезпечує:

постійну й ефективну співпрацю з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, координацію їхніх дій у питаннях, пов’язаних із організацією державної статистичної діяльності;

проведення державних статистичних спостережень та поширення отриманих результатів серед користувачів даних відповідно до Програми;

взаємодію інформаційної системи територіальних органів державної статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування шляхом взаємного обміну інформацією відповідно до заходів, передбачених Програмою, спільних нормативно-правових актів учасників взаємообміну інформацією, а також укладених угод;

проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1659 (зі змінами);

здійснення відповідно до чинного законодавства інших заходів, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

 

VII. Взаємодія Головного управління статистики із

засобами масової інформації та користувачами

 

58. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління  статистики безпосередньо та через підпорядковані йому Управління (Відділи, Сектори) статистики забезпечують:

організацію та проведення через засоби масової інформації розяснень щодо цілей, змісту й порядку реалізації державної політики у сфері статистики;

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;

проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації;

інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність Головного управління статистики шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, проведення прес-конференцій, публікацій у засобах масової інформації статей, інтервю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї;

організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян.

Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

 

59. Особистий прийом громадян і розгляд їхніх письмових звернень у Головному управлінні  статистики та Управліннях (Відділах, Секторах) статистики здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян” та інших актів законодавства.

 

60. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики та Управліннях (Відділах, Секторах) статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Головного управління статистики та розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (зі змінами), і покладається на уповноважений структурний підрозділ, а також на керівників Управлінь (Відділів, Секторів) статистики.

 

61. Особистий прийом громадян у Головному управлінні статистики проводиться начальником, першим заступником та заступниками начальника Головного управління статистики, в Управліннях (Відділах, Секторах) статистики – начальниками Управлінь (Відділів), завідувачами Секторів відповідно до порядку та графіка прийому громадян, затверджених наказом Головного управління  статистики.

 

62. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України  “Про статус народного депутата України”.

 

ІХ. Взаємодія Головного управління  статистики

з респондентами

 

63. З метою організації ефективної роботи з респондентами безпосередньо та через підпорядковані йому Управління (Відділи, Сектори) статистики Головне управління статистики:

забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

гарантує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законодавством, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами, відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держстату, та вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з подальшим повідомленням про це респондентів;

вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі тощо.
 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області