офіційний вебсайт
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ
49038, м.Дніпро, вул.Столярова, 3,тел.:(056) 778 68 43, факс: (056) 778 67 69, e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
  Головна | Про Головне управління | Структурні підрозділи,їхні основні функціональні обов'язки

Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Публікації
Соціально-економічне становище
Статистична інформація
Експрес-випуски
Пресвипуски
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Замовлення статистичної інформації
Анкетні опитування
Корисна інформація
Юним громадянам
Всеукраїнський перепис населення
Звернення громадян

Структурні підрозділи та їхні основні функціональні обов'язки

Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
Основні функції: забезпечує формування технологічної програми Головного управління статистики та здійснює моніторинг її виконання; координує дії структурних підрозділів з питань організації статистичної діяльності та здійснює моніторинг результатів їх роботи; забезпечує ведення обліку використання робочого часу в автоматизованій системі обліку витрат робочого часу; забезпечує підготовку звіту про діяльність установи; відповідає за організацію роботи колегії Головного управління статистики
Начальник відділу – Карпенко Лариса Геннадіївна
(056) 778-68-97Управління збирання даних статистичних спостережень та взаємодії з респондентами
Основні функції: забезпечує своєчасність та повноту збору державної статистичної та фінансової звітності згідно з Планом державних статистичних спостережень; здійснює введення та контроль первинних даних, отриманих від респондентів; організовує взаємодію з респондентами з питань складання та подання статистичної звітності; бере участь у здійсненні моніторингу звітного навантаження на респондентів
Начальник управління – Степенко Наталія Вікторівна
(056) 778-49-45Відділ ведення реєстру статистичних одиниць
Основні функції: забезпечує ведення та використання даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і реєстрів респондентів статистичних спостережень в області. Надає користувачам інформацію з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Начальник відділу – Христич Тетяна Миколаївна
(056) 778-68-69Відділ переписів
Основні функції: організовує і проводить статистичні спостереження за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в області шляхом проведення спеціально організованих статистичних спостережень (переписів)
Начальник відділу – Лукашова Ольга Тихонівна
(056) 778-16-91Управління збирання даних статистики цін
Основні функції: забезпечує збирання та опрацювання даних зі статистики цін – проводить спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) на товари (послуги), цін виробників промислової продукції та цін на ринку житла; здійснює опрацювання, аналіз, узагальнення та контроль даних
Начальник управління – Підорич Олена Георгіївна
(056) 778-68-53Управління збирання даних вибіркових обстежень населення
Основні функції: організовує та забезпечує у межах наданих повноважень своєчасне та якісне проведення базових вибіркових обстежень населення; здійснює збирання, введення та контроль даних вибіркових обстежень населення: умов життя домогосподарств, обстеження робочої сили та сільськогосподарської діяльності населення
Начальник управління – Білецька Людмила Вікторівна
(056) 778-68-68Управління обробки даних короткотермінової статистики
Основні функції: забезпечує обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики промисловості, будівництва, внутрішньої торгівлі, послуг, транспорту, інформаційного суспільства
Начальник управління – Захаренко Галина Анатолівна
(056) 778-67-56Управління обробки даних структурної статистики
Основні функції: забезпечує обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики тенденцій ділової активності, капітальних інвестицій, науки та інновацій, діяльності підприємств
Начальник управління – Єременко Наталія Юріївна
(056) 778-69-00Управління обробки даних соціальної статистики
Основні функції: забезпечує обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики ринку праці, освіти, соціального захисту, населених пунктів та житла, туризму, інформаційного суспільства
Начальник управління – Камишнікова Ганна Іванівна
(056) 778-68-10Управління обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
Основні функції: забезпечує обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики сільського, лісового, рибного господарства та навколишнього середовища
Начальник управління – Махницька Алла Анатоліївна
(056) 778-68-32Управління обробки даних статистики зовнішньоекономічної діяльності та енергетики
Основні функції: забезпечує обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики енергетики, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньої торгівлі товарами та послугами
Начальник управління – Варяничко Ганна Юріївна
(056) 778-68-79Відділ обробки даних демографічної статистики
Основні функції: здійснює обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики населення та міграції
Начальник відділу – Самохвалова Оксана Юріївна
(056) 778-68-70Управління аналізу статистичних даних
Основні функції: здійснює аналіз статистичних даних щодо масових економічних, соціальних та демографічних явищ та процесів, що відбуваються в області, а також забезпечує підготовку масивів інформації для поширення у статистичних продуктах за підсумками проведення державних статистичних спостережень
Начальник управління – Прохорова Олена Ігорівна
(056) 778-67-76Управління поширення інформації та комунікацій
Основні функції: здійснює поширення статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в області; формує інформаційну базу для прогнозування й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону; координує підготовку офіційних статистичних видань Головного управління статистики; забезпечує рівний доступ користувачів до статистичної інформації та методології її складання; здійснює роботу щодо вдосконалення та інформаційного наповнення офіційного вебсайту Головного управління статистики
Начальник управління – Вергун Людмила Михайлівна
(056) 778-49-88Управління інформаційних технологій
Основні функції: здійснює реалізацію єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів та програмного забезпечення; відповідно до чинного законодавства забезпечує збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності в інформаційно-телекомунікаційній системі Головного управління статистики
Начальник управління – Ісаєв Тимур Володимирович
(056) 778-67-63


Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
Основні функції: забезпечує планування видатків на утримання установи; складання штатних розписів та змін до них; підготовку довідок щодо внесення змін до кошторисів; ведення договірної роботи; аналіз ефективності витрачання бюджетних коштів та основних показників фінансово-економічної діяльності Головного управління статистики; ведення бухгалтерського обліку установи; складання бюджетної, фінансової, статистичної та податкової звітності; нарахування та виплату заробітної плати, соціальних виплат, видатків на відрядження та інших виплат; здійснення обліку нерухомого майна; контроль за орендною платою та відшкодуванням спожитих комунальних послуг; облік основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; контроль за наявністю і рухом матеріальних та фінансових ресурсів
Начальник управління – головний бухгалтер – Оніщенко Ольга Вікторівна
(056) 778-68-55


Управління персоналу
Основні функції: забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом та державної служби в Головному управлінні статистики; добір та прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту; документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення
Начальник управління – Іванова Лариса Іванівна
(056) 778-68-45Відділ документального забезпечення та контролю виконання
Основні функції: організовує ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів у порядку, встановленому чинним законодавством; здійснює контроль за виконанням управлінських рішень та за відповідністю їх виконання поставленому завданню
Начальник відділу – Лисенко Валентина Олександрівна
(056) 778-67-69Відділ господарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд
Основні функції: здійснює роботи з господарського та технічного обслуговування будівель, інженерних мереж та технологічного обладнання Головного управління статистики; підтримку приміщень установи у належному стані, супроводження поточних та капітальних ремонтів приміщень, організовує роботи з охорони праці та техніки безпеки, контролює дотримання правил пожежної безпеки, забезпечує охорону адміністративного будинку та господарчих будівель; відповідає за матеріально-технічне забезпечення діяльності Головного управління статистики та контроль за збереженням матеріальних цінностей
Начальник відділу – Щербаков Олександр Петрович
(056) 778-67-60

Сектор режимно-секретної роботи
Основні функції: забезпечує збереження державної таємниці, ведення таємного діловодства; здійснює контроль за дотриманням режимних вимог в Головному управлінні статистики
Завідувач сектору – Щербина Вікторія Дмитрівна
(056) 778-67-92

Головний спеціаліст – юрисконсульт
Основні функції: здійснює організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Головним управлінням статистики, керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків

(056) 778-69-11

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Основні функції: забезпечує реалізацію державної політики щодо запобігання і протидії корупції в Головному управлінні статистики, здійснює контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства; проводить організаційну та роз'яснювальну роботу щодо запобігання та протидії корупції; розробляє та контролює виконання заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням
Петров Віктор Іванович
(056) 778-68-83

Головний спеціаліст з питань захисту інформації
Основні функції: забезпечує виконання завдань у сфері захисту інформації, здійснює контроль за функціонуванням комплексних систем захисту інформаційних ресурсів Головного управління статистики
- 
 
Про Головне управління  ::  Діяльність Головного управління   ::  Доступ до публічної інформації   ::  Нормативно-правова база  ::  Корисна інформація
 Статистична звітність  ::  Терміни подання звітності  ::  Перепис населення 2001  ::  Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
Новини  ::  Публікації   ::  Соціально-економічне становище   ::  Експрес-випуски ::  Пресвипуски  ::  Статистична інформація 
Замовлення статистичної інформації  ::  Конкурс на зайняття посад державної служби
Copyright © 2005-2022
Головне управління статистики у Дніпропетровській області